Go To Brand

Apzumi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez intensyfikację działalności eksportowej na wybranych rynkach
zagranicznych i promocję marki Apzumi.

Cele oraz planowane efekty projektu: Celem projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej i promocja marki Apzumi na wybranych rynkach zagranicznych poprzez realizację działań promocyjnych określonych dla Programu promocji branży IT/ICT.

Promocja firmy i marki Apzumi na rynkach zagranicznych, w tym rynku perspektywicznym, wpłynie na nawiązanie nowych relacji handlowych skutkujących zawarciem min. 11 kontraktów handlowych. Przełoży się to również na wzrost przychodów firmy, w szczególności przychodów z eksportu (1 100 000,00zł).

Poprzez udział w 5 imprezach targowo-konferencyjnych jako wystawca oraz 4 indywidualnych misjach wyjazdowych firma umocni swoją pozycję na rynku, uzyska przewagę konkurencyjną oraz zwiększy rozpoznawalność marki poza granicami kraju. Ponadto prezentacja na wydarzeniach o randze międzynarodowej umożliwi dotarcie do szerokiego grona potencjalnych odbiorców i kontrahentów nie tylko z wybranych rynków zagranicznych, ale z całego świata co będzie niewątpliwie wartością dodaną dla firmy.

Wartość całkowita projektu: 480 700.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 360 525.00 PLN

Okres realizacji projektu: 01/07/2020 do 31/12/2023